Menú

Reciclatge

Reciclatge
Reciclatge de residus SÒLIDS URBANS

ENVASOS LLEUGERS

 

Els envasos lleugers (de plàstic, llaunes de begudes i conserves, bricks, bosses de plàstic, paper d'alumini,...) que són dipositats als containers GROCS de recollida selectiva de residus sòlids urbans, són transportats a les instal.lacions de recuperació de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL, amb camions propis. Un cop aquí, es passen per la cinta transportadora (separació dels residus en funció de la seva naturalesa), i es trituren (aconseguint una minimització dels residus entrats), per a posteriorment ser embalats i enmagatzemats, llestos per a ser reutilitzats. Obtenint plàstics de diferents qualitats (plàstic PEAD, plàstic FILM, plàstic MIXTE, plàstic PET, etc...) i diferents tipus de metalls.

 

PAPER

 

Els papers (paper, diaris, revistes, caixes de cartró,...) que són dipositats als containers BLAUS de recollida selectiva de residus sòlids urbans, són transportats a les instal.lacions de recuperació de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL, amb camions propis. Un cop aquí, es passen per la cinta transportadora (separació dels residus en funció de la seva naturalesa), i es trituren (aconseguint una minimització dels residus entrats), per a posteriorment ser embalats i enmagatzemats, llestos per a ser reutilitzats. Obtenint paper i cartró de diferents qualitats.

VIDRE

 

Els vidres (ampolles, envasos, gots,...) que són dipositats als containers VERDS de recollida selectiva de residus sòlids urbans, són transportats a les instal.lacions de recuperació de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL, amb camions propis. Un cop aquí, es passen per la cinta transportadora (separació dels residus en funció de la seva naturalesa), i es trituren (aconseguint una minimització dels residus entrats), per a posteriorment ser embalats i enmagatzemats, llestos per a ser reutilitzats. Obtenint vidre de diferents qualitats.

Reciclatge d'OLI VEGETAL USAT

L'oli vegetal usat dipositat als containers TARONGES són transportats a les instal.lacions de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL mitjançant vehicles propis, un cop aquí les ampolles de plàstic plenes d'oli es posen en una cambra amb temperatura d'uns 22º C, per tal de facilitar el buidatge del mateix. Llavors, a través d'una taula de filtrat que permet separar el diferent contingut d'oli de les restes o impureses del mateix, l'oli queda net dels impropis més gruixuts, d'altra banda l'envàs de plàstic també és reciclat. Un cop tenim l'oli filtrat es diposita amb bidons de 1000 litres de capacitat i és transportat amb els nostres vehicles amb un gestor de residus autoritzat que transforma aquest residu en biodiesel. Aquest carburant és molt menys contaminant que els combustibles tradicionals.

Reciclatge INDUSTRIAL

FERRALLA FÈRRICA I NO FÈRRICA

 

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL realitza l’admissió de derivats metàl.lics diversos garantint una correcta gestió d’aquests materials i cercant constantment noves solucions sobre valorització de metalls especials (metall, alumini, plom, coure, zinc, bateries, etc...). La ferralla fèrrica i no fèrrica es neteja d'impureses utilitzant corrents magnétiques. Es clasifica segons el tipus de ferralla. Es tritura, compacta i enmagatzema, produint diferents metalls llestos per a ser reutilitzats després de fondre'ls.

RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ

 

La runa a tractar entra a la planta mitjançant camions amb containers i camions tipus banyera, on els descarreguen els propis conductors dels vehicles a l’acopi destinat a aquesta finalitat. A continuació l'OPERADOR DE TRIATGE DE RUNA, haurà d’utilitzar la màquina carregadora per agafar runa de l’acopi, l’escamparà amb la màquina de tal manera que l’hi quedi el màxim d’escampada possible pel seu posterior triatge.
El triatge consisteix en treure manualment totes aquelles impureses de la runa, i separar:
1) tots aquells materials susceptibles de ser recuperats així com cartrons, plàstics, ferralles, etc...
2) i tots aquells altres materials que no són recuperables com és el cas de residus banals i rebuig que es portaran a l’abocador.
Així doncs queden perfectament separats tots els materials. Posteriorment es farà el seu tractament i la seva correcta gestió tant pels recuperables com pels no recuperables. Un cop la runa queda neta, es tritura i es transforma en àrid reciclat per vendre a les empreses constructores. Els àrids reciclats són aplicables a una gran diversitat d'obres (grava, sorra,...). I a més, això aporta un important benefici medi ambiental, al reduir l'explotació de jaciments de pedra natural.

 

PLÀSTIC

 

Els plàstics procedents de la recollida industrial, són transportats a les instal.lacions de recuperació de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL, amb camions propis. Un cop aquí, es passen per la cinta transportadora i es fa el triatge dels plàstics en funció de la seva naturalesa o puresa, i es trituren (aconseguint una minimització dels residus entrats), per a posteriorment ser embalats i enmagatzemats, llestos per a ser reutilitzats. Obtenint plàstics de diferents qualitats: plàstic PEAD, plàstic FILM natural o color, plàstic MIXTE, plàstic PET, plàstic PS i plàstic ABS.

TÈXTIL

 

Els materials tèxtils, un cop recollits i duts a les instal.lacions de recuperació de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL, es netegen d'impureses (papers, plàstics, o qualsevol material no tèxtil), les quals són portades a la nau que li pertoqui. El material tèxtil, un cop net d'impureses, es compacta, embala i enmagatzema, per a la seva posterior reutilització.

CARTRÓ

 

El cartró (i paper) procedent de la recollida industrial, es recollit amb els nostres camions i transportat a les instal.lacions de recuperació de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL. Després de ser netejat d'impureses, es tritura, embala i enmagatzema, per a la seva posterior ús.

VIDRE

 

El vidre procedent de la recollida industrial, es recull amb els nostres camions i es transporta a les instal.lacions de recuperació de CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL. Es netegen d'impureses (papers, plàstics, o qualsevol material que no sigui vidre), les quals són portades a la nau que li pertoqui. El vidre net, es tritura, embala i enmagatzema, per a la seva posterior ús.

ASSESSORAMENT als INDUSTRIALS

La forma com es poden gestionar els residus, així com els procediments que s’han d’emprar, estan emmarcats pels preceptes que la legislació vigent a Catalunya en matèria de residus assenyala.

 

D’acord amb els principis i objectius de les lleis, es regula el control de les activitats de producció i gestió dels residus industrials d’acord amb el risc ambiental que poden suposar segons el tipus de residu i activitat productora, afectant directament a les activitats de gestió que dia a dia porten a terme tant els productors com els gestors de residus industrials, per la qual cosa el seu coneixement esdevé molt important.

 

S’entendrà per PRODUCTOR de residus qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus. Les empreses gestores de residus també es consideren productors.

 

S’entendrà per POSSEÏDOR de residus el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió.

 

Es considera RESIDU INDUSTRIAL qualsevol substància o objecte resultant d’un procés de producció, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el productor o posseïdor del qual se’n desprengui o tingui la intenció de desprendre-se’n. En qualsevol cas queden exclosos els residus de comerços, oficines i serveis.

 

El GESTOR DE RESIDUS és aquella persona, física o jurídica, que desenvolupa activitats d’emmagatzematge, valorització, tractament i/o disposició del rebuig de residus, ja siguin propis o de tercers.

 

El TRANSPORTISTA DE RESIDUS, sota la denominació de transport, entenem l’operació o conjunt d’operacions que permeten la recollida i el trasllat dels residus.


Necessita autorització de l’Agència de Residus el transport de residus industrials.


Així doncs, el transportista ha de portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el productor o posseïdor del residu.

 

SÓN OBLIGACIONS DELS PRODUCTORS O POSSEÏDORS DE RESIDUS INDUSTRIALS:
- Gestionar els residus que produeixen o posseeixin
- Estar inscrit com a Productor de Residu Industrial
- Formalitzar la Declaració anual de Residus Industrials
- Formalitzar les fitxes d’accepació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment
- Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de Transportistes i amb autorització específica per al residu
- Informar el transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les característiques i els perills dels residus a transportar i sobre el mètode d’actuació en cas d’accident
- Portar al dia un registre propi de residus.

 

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ SL, és empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya com a TRANSPORTISTA I GESTOR DE RESIDUS:
Gestor de residus núm: E-753.01 i E-926.06 / Transportista de residus núm: T-429

Serveis (més info)

Recollida

Serveis de recollida de residus Sòlids Urbans, recollida INDUSTRIAL i recollida de RUNES de la CONSTRUCCIÓ per al correcte tractament dels residus generats.

>> més info

Vehicles i containers

Aqui trobareu més informació de la nostra flota per dur a terme els nostres serveis de recollida i reciclatge, camions de recollida Industrial i Urbana, i containers, tant per la industria com de servei públic pels ciutadans.

>> més info

Baixa definitiva de vehicles (VFU)

Descontaminació i reciclatge de vehicles fora d'ús. Tens un vehicle que ja no utilitzes i no saps que fer-ne? Ens encarreguem de la baixa definitiva.

>> més info

 

Disseny Grfic Lillet